Witchblade Takeru

Sumita Kazuasa Dessin

Kobayashi Yasuko Scénario

Manga