Guin Saga

Kaoru Kurimoto Scénario

Hajime Sawada Dessin

Manga