Legend of Lemnear

Satoshi Urushihara Auteur

Kinji Yoshimoto Scénario

Manga