Guardian Dog

Shôko Fukaki Dessin

Akira Shirakawa Scénario

Manga