Le sixième Dalaï Lama

Qiang Guo Scénario

Ze Zhao Dessin

Manhua